+48800003091

Jesteśmy dostępni

Pon-Pt od 8:00 do 16:00

 • Regulamin (usługa zakupu towarów (agenta zakupowego)

  Trade 44 Sp. z o.o., zwana dalej Spółką, z jednej strony, oraz osoba fizyczna/przedsiębiorca indywidualny/osoba prawna, zwana dalej Klientem, z drugiej strony, zwane łącznie Stronami, zawarły niniejszą umowę (zwaną dalej Umową) o następującej treści.

  Terminy i definicje użyte w niniejszej Umowie, których znaczenie jest jednakowo rozumiane przez Strony:

  Oferta - oznacza ofertę Spółki skierowaną do nieograniczonej liczby osób w celu zawarcia niniejszej Umowy poprzez jej akceptację.

  Akceptacja oznacza pełną i bezwarunkową zgodę Klienta na przyjęcie Oferty Spółki w całości, wyrażoną poprzez rejestrację Klienta na Koncie Osobistym Meest China Shop bez podpisywania niniejszej Umowy.

  Konto Osobiste Meest China Shop - sekcja dostępna dla autoryzowanego użytkownika (Klienta) za pośrednictwem dostępu online w Internecie pod adresem https://meest-shop.com/.

  Usługa zakupu towarów (Agenta zakupowego) oznacza usługę polegającą na zakupie przez Spółkę towarów we własnym imieniu, ale na koszt Klienta i według jego wyboru w sklepach internetowych: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou .com.

  Sprzedawcy/Sprzedawca - sklepy internetowe: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com.

  Trade 44 Sp. z o.o. nie jest sprzedawc/waścicielem/dostawcą towarów.

  Cena - kwota pieniężna, na którą składają się: koszt Towaru oraz Prowizja Spółki.

  Prowizja - oznacza wynagrodzenie pieniężne Spółki za każdą usługę osobno, które jest pobierane przez Spółkę w wysokości (zgodnie z Taryfami Spółki) oraz jedną z metod ustalonych na stronie internetowej https://meest-shop.com/.

  Produkt - oznacza rzecz materialną, o której informacje są dostępne na stronie internetowej https://meest-shop.com/ lub w sklepach internetowych: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com.

  Standardowe zasady serwisu Meest China Shop (zwany dalej SZS Meest China Shop) jest zbiorem postanowień i instrukcji dotyczących korzystania z Konta Osobistego Meest China Shop, dostępnym na stronie internetowej https://meest-shop.com/.

  Saldo Zakupu - jest funkcją Konta Osobistego Meest China Shop, za pośrednictwem którego Klient płaci za usługi Spółki. Otrzymanie środków Spółki wpłaconych przez Klienta, jak również zwrot środków Spółki Klientowi (w przypadkach i w sposób określony w niniejszej Umowie), zostanie odzwierciedlone w Saldzie Zakupu na Koncie Osobistym Meest China Shop Klienta.

  Wszystkie terminy i definicje w niniejszej Ofercie, sformułowane w liczbie pojedynczej, są również używane w tekście i w liczbie mnogiej z identycznym znaczeniem semantycznym i prawnym.

  Rozdział 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

  1.1. Zgodnie z niniejszą Umową i na warunkach w niej określonych, Spółka świadczy na rzecz Klienta Usługę zakupu towarów (Agenta zakupowego).

  Według wyłącznego uznania Klienta i za dodatkową opłatą (zgodnie z Taryfami Spółki i biorąc pod uwagę Program Lojalnościowy), Spółka może również świadczyć Klientowi dodatkowe usługi (w ramach Usługi zakupu towarów (Agenta zakupowego), których lista jest określona w niniejszej Umowie / na stronie internetowej https://meest-shop.com/

  1.2. Wszelkie usługi wybrane przez Klienta w ramach niniejszej Umowy, a także usługi dodatkowe, będą opłacane przez Klienta w dolarach amerykańskich za pośrednictwem systemów płatniczych IPS, Plum.

  Klient wyraża pełną i bezwarunkową zgodę na pobranie środków z karty bankowej Klienta za pomocą jednego z systemów płatności: IPS, Plum. Płatność za usługi Spółki zostanie dokonana przez Klienta poprzez (uzupełnienie) Salda Zakupu za pomocą systemów płatniczych określonych w niniejszej Umowie. Przed dokonaniem płatności za pośrednictwem systemów płatniczych określonych w niniejszym punkcie, Klient zobowiązuje się do zapoznania się z warunkami systemów płatniczych IPS i Plum.

  1.3. Klient niniejszym potwierdza, że oficjalnym kanałem komunikacji z Klientem jest adres e-mail Klienta podany przez Klienta podczas rejestracji na Koncie Osobistym Meest China Shop.

  Klient potwierdza, że każda wiadomość e-mail od Spółki zostanie uznana za otrzymaną przez Klienta w sposób terminowy i prawidłowy w momencie wysłania takiej wiadomości przez Spółkę na adres e-mail Klienta podany przez Klienta podczas rejestracji na Koncie Osobistym Meest China Shop. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o każdej zmianie swojego adresu e-mail, wysyłając wiadomość na adres e-mail Spółki support@meest.cn.

  Strony ustalają, że Spółka ma prawo do informowania Klienta o realizacji usług poprzez zmianę statusu zamówienia Klienta na Koncie Osobistym Meest China Shop.

  1.4. Klient zobowiązuje się do przechowywania wszelkich dokumentów potwierdzających zapłatę za usługi Spółki/zapłatę za Towar do momentu otrzymania Towaru przez Klienta lub inną osobę wskazaną przez Klienta na Koncie Osobistym Meest China Shop.

  1.5. W momencie przystąpienia do niniejszej Umowy Klient potwierdza, że w pełni zapoznał się (na stronie internetowej https://meest-shop.com/) i akceptuje: Program Lojalnościowy Spółki; Taryfy Spółki; Wykaz Usług Dodatkowych Spółki; Wykaz towarów zabronionych do wysyłki służbami kurierskimi; Standardowe zasady serwisu Meest China Shop; Politykę Reklamacyjną.

  Wszelkie usługi Spółki są świadczone na rzecz Klienta na podstawie i z zastrzeżeniem postanowień (klauzul) niniejszej Umowy, a także Programu Lojalnościowego Spółki, Taryfy Spółki, wykazu Usług Dodatkowych Spółki, Wykazu towarów zabronionych do dostarczania przez firmy kurierskie, Standardowych zasad serwisu Meest China Shop, Polityki Reklamacji opublikowanej na stronie internetowej https://meest-shop.com/.

  Klient zobowiązuje się do samodzielnego śledzenia na stronie internetowej https://meest-shop.com/ wszelkich zmian dokonywanych przez Spółkę w Programie Lojalnościowym Spółki, Taryfach Spółki, wykazie Usług Dodatkowych Spółki, Wykazie towarów objętych zakazem dostawy służbami kurierskimi, Standardowcy zasadach serwisu Meest China Shop, Polityce Reklamacyjnej.

  Zmiany są uważane za opublikowane i wchodzą w życie zarówno dla Spółki, jak i Klienta od momentu ich opublikowania na stronie internetowej https://meest-shop.com/. Spółka ma również prawo powiadomić Klienta o takich zmianach w wiadomości wysłanej na adres e-mail Klienta podany przez Klienta podczas rejestracji na Koncie Osobistym Meest China Shop.

  1.6. Spółka ma prawo zaangażować dowolne osoby trzecie, które nie są Stroną niniejszej Umowy, do wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w odniesieniu do dowolnego rodzaju usług Spółki bez zgody Klienta i bez powiadamiania Klienta.

  1.7. W przypadku, gdy Spółka zwróci Klientowi jakiekolwiek środki, środki te zostaną automatycznie zwrócone na Saldo Zakupu Klienta na Koncie Osobistym Meest China Shop.

  Na życzenie Klienta i po uzgodnieniu ze Spółką, zwrot może zostać dokonany na kartę bankową Klienta, w tym celu Klient powinien napisać list do Spółki lub na adres e-mail support@meest.cn lub na czacie Spółki. Zwrot jest dokonywany na kartę użytą do płatności.

  W przypadku klientów, którzy są obywatelami Ukrainy, zwrot może zostać dokonany na niewalutową (hrywnową) kartę bankową Klienta lub na kartę, z której dokonano płatności - według uznania Spółki i z zastrzeżeniem ograniczeń Narodowego Banku Ukrainy obowiązujących w momencie zwrotu.

  Spółka ma prawo do zwrotu środków Klientowi w dowolny legalny sposób w kraju, w którym Klient jest rezydentem.

  1.8. Будь-які збитки, шкода, додаткові витрати, які можуть виникнути у Клієнта з виконання Компанією цього Договору, не відшкодовуються Компанією, якщо інше не встановлено цим Договором.

  1.9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, straty, szkody poniesione przez Klienta w wyniku korzystania z usług Spółki.

  Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, szkody, straty poniesione przez Klienta w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z usług Spółki z przyczyn technicznych, w tym między innymi: błędy, usunięcie plików, zmiany w funkcjach strony internetowej https://meest-shop.com/; wady oprogramowania, opóźnienia w działaniu strony internetowej https://meest-shop.com/; transmisja danych, przy wprowadzaniu zmian przez Spółkę na stronie internetowej https://meest-shop.com/ itp.

  1.10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania usług powiązanych i usług wykorzystywanych do świadczenia usług na rzecz Klienta, ale nie będących własnością Spółki, w tym między innymi: banków, dostawców Internetu, usług pocztowych, systemów płatności, wszelkich przewoźników, pośredników, a także za działania Sprzedawcy w odniesieniu do Towarów (w szczególności w zakresie pakowania w jedną paczkę Towarów zamówionych i opłaconych przez Klienta i inne osoby).

  1.11 Strony uzgodniły, że Klient będzie korzystał ze swojego Konta Osobistego Meest China Shop wyłącznie osobiście. Wszelkie negocjacje ze Spółką dotyczące usług świadczonych przez Spółkę, a także wszelkie sytuacje, które mogą powstać w trakcie/wyniku świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Klienta, mogą być prowadzone wyłącznie przez Klienta osobiście, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie do niniejszej Umowy.

  Klient zarządza zamówieniami samodzielnie, korzystając z funkcjonalności Konta Osobistego Meest China Shop.

  1.12. Dział Obsługi Klienta Spółki świadczy na rzecz Klienta wyłącznie usługi doradcze.

  1.13. Niniejsza oferta Spółki może zostać przyjęta przez Klienta wyłącznie w całości poprzez przystąpienie do niej przez Klienta. Częściowe przystąpienie Klienta do niniejszej oferty nie jest możliwe.

  Rozdział 2. USŁUGA ZAKUPU TOWARÓW (AGENTA ZAKUPOWEGO)

  2.1. Spółka świadczy na rzecz Klienta usługę zakupu Towarów w jej imieniu, ale na koszt Klienta i według jego wyboru w sklepach internetowych: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com.

  2.2. Procedura zamawiania Usługi zakupu towarów (Agenta zakupowego) przez Klienta:

  2.2.1. Klient, korzystając ze strony internetowej https://meest-shop.com/ lub samodzielnie w sklepach internetowych: www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com, wybiera Towar, który zamierza nabyć i który zostanie zakupiony.

  2.2.2. Strony uzgodniły, że Spółka rozpocznie świadczenie Usługi zakupu towarów (Agenta zakupowego) na rzecz Klienta od momentu otrzymania przez Spółkę od Klienta Ceny za tę usługę. Cena zostanie zapłacona przez Klienta w dolarach amerykańskich za pośrednictwem następujących systemów płatności: IPS, Plum.

  2.2.3. Klient potwierdza, że w pełni rozumie, iż żaden Produkt, bez wyjątku, o którym informacje są zamieszczone na stronie internetowej https://meest-shop.com/ nie jest własnością Spółki, Spółka nie sprzedaje ani nie jest dostawcą takiego Produktu. Klient potwierdza również, że rozumie, iż w momencie zamawiania Towarów za pośrednictwem strony internetowej https://meest-shop.com/, Towary dostępne w sklepach internetowych www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com mogą różnić się od strony internetowej https://meest-shop.com/ pod względem ceny, kompletności, koloru, rozmiaru i wszelkich innych możliwych parametrów.

  Klient potwierdza, że w pełni rozumie, że ewentualne istnienie tych rozbieżności wynika z systemu technologicznego strony internetowej https://meest-shop.com/ i możliwych tymczasowych opóźnień w aktualizacji informacji podczas synchronizacji z informacjami w sklepach internetowych www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com.

  2.2.4. Klient potwierdza, że w pełni rozumie, że Spółka nie gwarantuje dostępności Towarów wybranych przez Klienta w sklepach internetowych www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com, w tym pod względem rozmiaru, koloru, jakości i innych możliwych parametrów - jest to poza odpowiedzialnością i zobowiązaniami Spółki.

  2.2.5. Klient potwierdza, że w pełni rozumie, że jeśli którykolwiek ze Sprzedawców nie będzie w stanie dostarczyć Towaru zamówionego przez Klienta, Spółka nie będzie w stanie zapewnić Klientowi Usługi zakupu towarów (Agenta zakupowego), a usługa ta zostanie jednostronnie anulowana przez Spółkę.

  Cena zapłacona przez Klienta zostanie zwrócona na Saldo Zakupu Klienta na Koncie Osobistym Meest China Shop. Zwroty na kartę reguluje punkt 1.7 Działu I - "Przedmiot Regulaminu" niniejszej Umowy.

  2.2.6. Klient ponosi pełną i samodzielną odpowiedzialność za zgodność zakupionych towarów z warunkami dostawy wszelkich usług pocztowych, jak również z przepisami celnymi kraju, w którym znajduje się Klient, w tym za wymiary, wagę i zawartość Towarów, inne wymiary i wagę opakowania pocztowego wymaganego do wysłania Towarów do Klienta za pośrednictwem dowolnej służby pocztowej/kurierskiej.

  2.2.7. Podczas świadczenia Usługi zakupu Towarów (Agenta zakupowego), która jest organizowana przez Klienta za pośrednictwem funkcji "płatność przez przyjaciela" na stronie internetowej www.1688.com, Spółka nie negocjuje ze Sprzedawcą, nie uzgadnia powtarzających się płatności ani zniżki cenowej dla Klienta.

  2.2.8. W przypadku anulowania przez Klienta zamówienia na Usługę zakupu towarów (Agenta zakupowego) złożonego za pośrednictwem funkcji "płatność przez przyjaciela" na stronie internetowej www.1688.com, zwrot środków na Saldo Zakupu Klienta jest możliwy dopiero po dostarczeniu przez Klienta danych potwierdzających zwrot środków na konto Spółki (Klient dostarcza Spółce zrzut ekranu ze strony internetowej www.1688.com z czasem i kwotą transakcji), a także po potwierdzeniu wpływu środków na nasze konto.

  Jeśli Klient anuluje zamówienie złożone za pośrednictwem funkcji "płatność przez przyjaciela", środki mogą zostać zwrócone na Saldo Zakupu Klienta po dostarczeniu przez Klienta zrzutu ekranu przelewu przez Sprzedawcę na konto Spółki i potwierdzenia otrzymania środków.

  2.2.9. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru zakupionego za pośrednictwem funkcji "płatność przez przyjaciela" na stronie internetowej www.1688.com,negocjacje ze Sprzedawcą oraz kwestie niezgodności będą rozwiązywane przez Klienta samodzielnie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność towaru.

  2.2.10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Sprzedawca wyśle jedno zamówienie w różnych paczkach, nie wyśle zamówienia w całości lub poda jeden numer do śledzenia dla przesyłek różnych Klientów. W celu rozwiązania sytuacji problemowej Klient powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Spółki, i na podstawie zgłoszenia zostanie utworzony odpowiedni wniosek do Sprzedawcy.

  2.3. Procedura rozliczeń

  2.3.1. Za usługę zakupu towarów (Agenta zakupowego) Klient płaci Spółce cenę w dolarach amerykańskich. Klient zapłaci za usługi Spółki poprzez wykorzystanie (uzupełnienie) Salda za pośrednictwem systemów płatności IPS, Plum.

  2.3.2. Gdy Klient dokonuje jakiejkolwiek płatności na rzecz Spółki (w tym przy użyciu systemów płatności), Klient dodatkowo uiszcza wszelkie możliwe opłaty systemów płatności, banków, banków korespondentów, opłaty za przewalutowanie, a także wszelkie inne możliwe płatności (opłaty) wymagane do dokonania płatności na rzecz Spółki na podstawie niniejszej Umowy.

  2.4. Prawa i obowiązki Spółki

  2.4.1. Spółka ma prawo do informowania Klienta o etapach realizacji Usługi zakupu towarów (Agenta zakupowego) poprzez aktualizację statusów na Koncie Osobistym Meest China Shop lub wysyłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany przez niego podczas rejestracji na Koncie Osobistym Meest China Shop.

  W przypadku braku Towaru zamówionego przez Klienta za pośrednictwem Konta Osobistego Meest China Shop w magazynie Sprzedawcy, Spółka ma prawo anulować ten Towar w zamówieniu Klienta, informując go o tym poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany przez niego podczas rejestracji na Koncie Osobistym Meest China Shop lub poprzez zmianę statusu na Koncie Osobistym Meest China Shop.

  Cena zapłacona przez Klienta zostanie zwrócona na Saldo Zakupu Klienta na Koncie Osobistym Meest China Shop. Zwroty na kartę reguluje punkt 1.7 Rozdziału I - "Przedmiot Regulaminu" niniejszej Umowy.

  2.4.2. Jeżeli Sprzedawca nie wysłał Towaru w ciągu 7-10 dni roboczych, co opóźnia świadczenie usługi na rzecz Klienta, Spółka ma prawo anulować określony Towar w zamówieniu Klienta i zmienić status zamówienia na "Zwrócone". Cena zapłacona przez Klienta zostanie zwrócona na Saldo Zakupu Klienta na Koncie Osobistym Meest China Shop. Zwroty na kartę reguluje punkt 1.7 Rozdziału I - "Przedmiot Regulaminu" niniejszej Umowy.

  2.5. Prawa i obowiązki Klienta

  2.5.1. Klient zobowiązuje się do terminowego i pełnego dostarczenia dokładnych informacji niezbędnych Spółce do świadczenia Usługi zakupu towarów (Agenta zakupowego). W przypadku braku takich informacji lub wątpliwości co do ich wiarygodności, Spółka ma prawo zawiesić świadczenie Usługi zakupu towarów (Agenta zakupowego) do czasu wyjaśnienia niezbędnych informacji. Strony uzgadniają, że w takim przypadku Spółka nie zwróci Klientowi żadnych strat ani szkód.

  2.5.2. Klient zobowiązuje się do monitorowania statusu swoich zamówień na własnym koncie Meest China Shop.

  2.5.3. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Spółki o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na prawidłowe i terminowe świadczenie usług przez Spółkę na rzecz Klienta w celu umożliwienia Spółce niezwłocznego reagowania w ramach Usługi zakupu towarów (Agenta zakupowego).

  2.5.4. Klient zobowiązuje się do terminowego i pełnego uiszczenia na rzecz Spółki Ceny za Usługę zakupu towarów (Agenta zakupowego).

  2.5.5. Klient nie ma prawa korzystać z Usługi zakupu towarów (Agenta zakupowego) w celu zakupu jakichkolwiek przedmiotów, substancji, towarów zabronionych do przewozu, a także jakichkolwiek przedmiotów, substancji, których obrót jest ograniczony lub zabroniony, jak również w celu popełnienia nielegalnych działań / przestępstw.

  2.5.6. Klient ma prawo skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Spółki w przypadku jakichkolwiek pytań, które pojawią się podczas korzystania z usługi zakupu towarów (Agenta zakupowego), dzwoniąc na linię przychodzącą Spółki, wysyłając wiadomość na adres e-mail Spółki lub wysyłając wiadomość na czacie.

  2.5.7. Klient ma prawo do otrzymywania informacji o świadczeniu Usługi zakupu towarów (Agenta zakupowego) na swoim Koncie Osobistym Meest China Shop.

  2.5.8. Klient ma prawo do korzystania z dodatkowych usług Spółki w ramach Usługi zakupu towarów (Agenta zakupowego) (za dodatkową opłatą), których lista jest dostępna na stronie internetowej https://meest-shop.com/.

  2.5.9. Przed złożeniem zamówienia na zakup towaru (Usługa zakupu towaru (Agenta zakupowego) Klient zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem Sprzedawcy zamieszczonym na jego oficjalnej stronie internetowej.

  2.6 Warunki zwrotu, wymiany i rozpatrywania reklamacji

  2.6.1. W przypadku, gdy Klient odmówi skorzystania z Usługi zakupu towaru (Agenta zakupowego) na etapie płatności przez Spółkę za Towar, Spółka skontaktuje się ze Sprzedawcą, na co Klient wyrazi pełną bezwarunkową zgodę.

  W przypadku, gdy Sprzedawca zgodzi się przyjąć Towar z powrotem, Spółka zwróci Klientowi Cenę Towaru (pomniejszoną o Prowizję Spółki). Jeżeli Sprzedawca odmówi przyjęcia zwrotu Towaru, Strony uzgadniają, że w takim przypadku Spółka nie zwróci Klientowi żadnych strat lub szkód.

  2.6.2. W przypadku, gdy Klient odmówi skorzystania z Usługi zakupu towarów (Agenta zakupowego) na etapie po opłaceniu przez Spółkę kosztu Towaru, Cena zapłacona przez Klienta nie zostanie mu zwrócona. W takim przypadku Spółka powiadomi Klienta o lokalizacji zakupionego Towaru, który Klient ma prawo odebrać samodzielnie (na własny koszt). Strony uzgadniają, że w takim przypadku Spółka nie zwróci Klientowi żadnych strat ani szkód.

  2.6.3. Klient potwierdza, że w pełni rozumie, że Spółka nie działa jako sprzedawca Towarów, w związku z czym Spółka nie ponosi zobowiązań Sprzedawcy wobec Klienta związanych ze zwrotem Towarów i zwrotem Klientowi kosztów Towarów.

  2.6.4. W przypadku, gdy Spółka dokonała wykupu niewłaściwego Produktu, który został wybrany przez Klienta, Spółka dokona zwrotu Produktu do Sprzedawcy z pełną rekompensatą dla Klienta za usługę zakupu towaru (Agenta zakupowego). Środki zostaną zwrócone Klientowi po dokonaniu pełnego zwrotu ceny Produktu przez Sprzedawcę na rzecz Spółki. Cena zapłacona przez Klienta zostanie zwrócona na Saldo Zakupu Klienta na Koncie Osobistym Meest China Shop. Zwroty na kartę reguluje punkt 1.7 Rozdział I - "Przedmiot Regulaminu" niniejszej Umowy.

  2.6.5. Jeżeli Spółka dokonała zakupu Towaru, ale nie uwzględniła uwag Klienta przy dokonywaniu zakupu, Spółka ma prawo samodzielnie skontaktować się ze Sprzedawcą i, jeżeli Sprzedawca przyjmie zwrot Towaru, dokonać zwrotu pieniędzy.

  2.6.6. Wszelkie operacje zwrotu/wymiany Towarów będą przeprowadzane w pełnej zgodności z warunkami Sprzedającego, w tym między innymi z warunkami, procedurą i wysokością odszkodowania. Strony uzgodniły, że w takim przypadku Spółka nie zrekompensuje Klientowi żadnych strat ani szkód.

  2.6.7. Wszelkie roszczenia Klienta są akceptowane przez Spółkę poprzez e-mail support@meest.cn lub na czacie Spółki.

  2.7. Ograniczenie odpowiedzialności

  2.7.1. Strony uzgodniły, że w przypadku, gdy rzeczywista cena Towarów zawarta na stronie internetowej https://meest-shop.com/, przy zamówieniu przez Klienta, różni się od ceny podanej w sklepach internetowych www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou.com, Spółka poinformuje Klienta tak szybko, jak to możliwe, aby potwierdzić lub anulować zamówione przez niego Towary. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem, zamówienie na zakup Towaru uznaje się za anulowane. Strony uzgodniły, że w takim przypadku Spółka nie zwróci Klientowi żadnych strat ani szkód.

  2.7.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakość Towarów, zgodność Towarów z oczekiwaniami Klienta, jak również za jakiekolwiek inne parametry nieokreślone w sklepach internetowych www.taobao.com, www.1688.com, www.tmall.com, www.yangkedou. com. Spółka nie udziela również żadnej formy gwarancji (zarówno pod względem jakości, jak i żywotności) na Towary zakupione przez Klienta.

  2.7.3. Firma ma prawo do zrekompensowania Klientowi strat na jego żądanie i tylko wtedy, gdy straty zgłoszone przez Klienta są wynikiem błędów popełnionych przez pracowników Spółki. W takim przypadku kwota odszkodowania nie może przekroczyć opłaty za usługę Spółki.

  2.7.4. Spółka dokona zwrotu środków Klienta na jego żądanie (w przypadkach określonych w niniejszej Umowie) wyłącznie po odliczeniu wszystkich prowizji bankowych i systemów płatniczych związanych ze zwrotem środków Klientowi.

  2.7.5. Tłumaczenie nazwy/opisu Produktu i jego cech, których lista jest dostępna na stronie internetowej https://meest-shop.com/, jest wykonywane automatycznie (przez usługi Google Translate i Microsoft Bing). Spółka nie będzie rozpatrywać ani akceptować żadnych roszczeń dotyczących niepoprawności tłumaczenia (zrozumienia przez Klienta wyników tłumaczenia), jak również Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za błędny wybór Towaru przez Klienta w wyniku takiego tłumaczenia, a Spółka nie zwróci Klientowi żadnych strat lub szkód wynikających z takich okoliczności.

  Wszelkie obrazy Towarów (w tym znaki towarowe Towarów) zawarte na stronie internetowej https://meest-shop.com/ są publikowane automatycznie w wyniku zamieszczenia linków do odpowiednich ogłoszeń sprzedaży Towarów na stronach internetowych www.taobao.com, www.1688.com. Obecność zdjęć dowolnego Produktu (w tym znaków towarowych Produktu) na stronie internetowej https://meest-shop.com/ wynika z działania oprogramowania, a nie z działań Spółki polegających na przesyłaniu i zamieszczaniu zdjęć tych Produktów w celu ich bezpośredniej sprzedaży przez Spółkę.

  2.7.6. W przypadku, gdy wybrane cechy Towaru i komentarz Klienta na Koncie Osobistym Meest China Shop nie są ze sobą zgodne, pierwszeństwo mają cechy wybranego Towaru i informacje o Towarze na stronie internetowej Sprzedawcy, a komentarz Klienta uznaje się za wskazanie ewentualnej wymiany Towaru.

  Jeżeli w komentarzu Klienta nie określono cech Towaru jako kryterium wyboru Towaru (Sprzedawca nie przewiduje wyboru tych cech), Towar jest przesyłany do akceptacji zgodnie z informacjami podanymi przez Sprzedawcę o Towarze. Zakup Towaru następuje po potwierdzeniu przez Klienta. W przypadku braku decyzji ze strony Klienta w ciągu 5 dni, zakup Towarów zostaje jednostronnie anulowany przez Spółkę bez odszkodowania dla Klienta za jakiekolwiek straty lub szkody.

  2.7.7. Jeśli Klient zamówi Towary, które są zabronione, Spółka ma prawo odmówić Klientowi świadczenia Usługi zakupu towarów (Agenta zakupowego). W momencie zawarcia niniejszej Umowy Strony uznały niniejszy punkt za uczciwy i zobowiązały się do jego przestrzegania.

  Rozdział III. SIŁY WYŻSZE

  3.1. Każda ze Stron będzie zwolniona z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli takie niewykonanie zostało spowodowane siłą wyższą.

  Okoliczności siły wyższej (okoliczności o niemożliwej do przezwyciężenia sile) to nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności, które obiektywnie uniemożliwiają wypełnienie zobowiązań (zarówno w całości, jak i w części) wynikających z niniejszej Umowy, w tym między innymi:

  wojna, zagrożenie wojną, konflikt zbrojny lub poważne zagrożenie takim konfliktem, w tym między innymi blokada, embargo, działania obcego wroga, powszechna mobilizacja wojskowa, operacje wojskowe, wojna wypowiedziana i niewypowiedziana, operacje wojskowe, operacje antyterrorystyczne, niepokoje społeczne, akty terroryzmu, sabotaż, piractwo, niepokoje społeczne, obce inwazje, rewolucja, zamach stanu, bunt, powstanie, masowe zamieszki, wojna domowa, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, katastrofy spowodowane przez człowieka, katastrofy nuklearne, pandemie, użycie broni biologicznej/bakteriologicznej;

  wprowadzenie stanu wyjątkowego, sytuacji nadzwyczajnej, kwarantanny, godziny policyjnej w państwie;
  wyjątkowe warunki pogodowe, w tym między innymi klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, powodzie, tsunami, tornada, silne burze, cyklony, huragany;

  aneksja terytoriów; okupacja terytoriów;

  wywłaszczenie, przymusowe przejęcie mienia, przejęcie przedsiębiorstw, rekwizycja, demonstracje publiczne, blokada, strajk, wypadek;

  bezprawne działania przestępcze osób trzecich skutkujące pożarem, wybuchem, zakłóceniami w transporcie, a także inne bezprawne działania osób trzecich, które mogą mieć wpływ na wypełnienie zobowiązań;

  awarie Internetu, komunikacji mobilnej wynikające z przerw w dostawie prądu, a także bezprawne/przestępcze działania osób trzecich przeciwko obiektom infrastruktury krytycznej;

  akty regulacyjne władz państwowych i/lub lokalnych, ustawy państwowe, które zmieniają istniejącą procedurę działania komunikacji i banków.

  3.2. Strona narażona na działanie siły wyższej niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o wystąpieniu takich okoliczności. W przypadku wystąpienia siły wyższej Spółka powiadomi o tym Klienta wysyłając wiadomość na Konto Osobiste Meest China Shop lub na adres e-mail Klienta podany przez Klienta podczas rejestracji na Koncie Osobistym Meest China Shop. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Klient powiadomi o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres support@meest.cn.

  3.3 Dokumentem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej będzie dokument wydany przez prawnie upoważniony organ kraju, w którym wystąpiła siła wyższa. Strony uzgadniają również, że jeśli Spółka napotka okoliczności siły wyższej, dokument potwierdzający te okoliczności może zostać wydany nie tylko Spółce, ale także osobie trzeciej zaangażowanej przez Spółkę do wykonania jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, a taki dokument zostanie zaakceptowany przez Klienta jako potwierdzenie.

  Jeżeli okoliczność siły wyższej jest faktem powszechnie znanym (okoliczności bezsporne), dostarczenie jakichkolwiek dokumentów potwierdzających okoliczności siły wyższej nie jest wymagane (zwolnienie z dowodu).

  Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają dłużej niż 6 (sześć) miesięcy, każda ze Stron ma prawo do jednostronnego odstąpienia od niniejszej Umowy. W takim przypadku żadna ze Stron nie będzie uprawniona do odszkodowania od drugiej Strony za ewentualne straty lub szkody.

  Rozdział IV. ROZSTRZYGANIE SPORÓW, USTAWODAWSTWO

  4.1 W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z realizacją niniejszej Umowy, Strony będą je rozstrzygać w drodze negocjacji.

  4.2. W przypadku niemożności rozwiązania sporów w drodze negocjacji, spory będą rozstrzygane zgodnie z procedurą ustanowioną przez obowiązujące ustawodawstwo Polski, a także z zastosowaniem ustawodawstwa Polski i na terytorium Polski.

  Rozdział V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  5.1. Informacje i wszelkie dane otrzymane od Klienta na podstawie niniejszej Umowy mogą być wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

  5.2. Klient udziela pełnej i bezwarunkowej zgody Spółce na kontakt z Klientem (telefon komórkowy, e-mail) w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych ze świadczeniem usług na rzecz Klienta przez Spółkę na podstawie niniejszej Umowy. Klient wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Spółkę przekazanych przez niego danych osobowych i przetwarzanie ich w celu wypełnienia zobowiązań Spółki wynikających z niniejszej Umowy.

  5.3. Klient potwierdza, że w pełni rozumie, że Spółka nie przechowuje danych karty bankowej Klienta, dat ważności tych kart, jak również kodów CVV do tych kart. Wszystkie takie dane będą przechowywane w systemach płatności używanych do płacenia za usługi Spółki.

  5.4. Spółka nie posiada bazy danych osobowych klientów i nie przechowuje ani nie rozpowszechnia takich danych.

  Rozdział VI. INNE WARUNKI UMOWY

  6.1. Terminy i definicje użyte w niniejszej Umowie, pisane wielką literą, są terminami i definicjami szczególnymi i mają znaczenie określone dla nich w niniejszej Umowie, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.

  6.2 Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy Stronami w momencie rejestracji Klienta na Koncie Osobistym Meest China Shop (akceptacja).

  Umowa obowiązuje od momentu jej zawarcia do momentu wypełnienia przez Strony zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

  Spółka ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Umowy. Takie zmiany będą wprowadzane przez Spółkę bez dodatkowych powiadomień Klienta, a także zgody Klienta lub porozumienia z Klientem.

  W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy, Spółka opublikuje nową wersję Umowy (w tym zmiany) na stronie internetowej https://meest-shop.com/. Uznaje się, że zmiany weszły w życie z chwilą opublikowania nowej wersji Umowy na stronie internetowej https://meest-shop.com/.

  Spółka zdecydowanie zaleca Klientowi zapoznanie się z niniejszą Umową na stronie internetowej https://meest-shop.com/ przed złożeniem nowego (powtórnego) zamówienia na usługi Spółki. Każde nowe (ponowne) zamówienie usług Spółki przez Klienta będzie traktowane przez Spółkę jako potwierdzenie zapoznania się i zgody Klienta na zmiany w niniejszej Umowie wprowadzone przez Spółkę oraz akceptację tych zmian.

  6.3. Strony potwierdzają, że treść niniejszej Umowy nie jest sprzeczna z moralnymi podstawami społeczeństwa, prawem cywilnym; osoby, które zawarły niniejszą Umowę, mają niezbędną zdolność cywilną; wola Stron Umowy jest swobodna i odpowiada ich wewnętrznej woli; Umowa ma na celu rzeczywiste wystąpienie skutków prawnych przez nią spowodowanych; Umowa nie narusza porządku publicznego; Umowa nie została zawarta pod wpływem błędu, trudności lub na wyjątkowo niekorzystnych warunkach; Umowa nie została zawarta pod wpływem oszustwa, naruszenia zaufania lub przemocy; Umowa nie została zawarta w wyniku podstępnego porozumienia między przedstawicielem jednej Strony a drugą Stroną; znaczenie wszystkich słów, terminów i wyrażeń w niniejszej Umowie jest jasne dla Stron, znaczenie wszystkich słów, terminów i wyrażeń w niniejszej Umowie jest równie jasne dla Stron.

  6.4. Strony potwierdzają, że niniejsza Umowa jest zgodna z ich wewnętrzną wolą i została zawarta dobrowolnie bez wpływu osób trzecich. Osoby zawierające niniejszą Umowę są w stanie równowagi psychicznej. Strony potwierdzają, że Umowa została zawarta na warunkach korzystnych dla każdej ze Stron.

  Rozdział VII: SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

  Trade 44 Sp. z o.o.

  39-200 Dębica, ul. Drogowców 7

  Numer tel.: 534-24-95-697

  KRS: 0000501663, REGON: 147142223, EORI: PL5342495697

  Adres e-mail: trade44company@gmail.com
  Nr. Tel.: +48 146-818-484

Do góry
+48800003091

Jesteśmy dostępni

Pon-Pt od 8:00 do 16:00

close icon

Meest Shop

Produkty popularne